Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 12.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27519

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE EL SANATLARI TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı;  Üniversitenin bulunduğu Isparta ili ve göller bölgesi için önemi büyük olan tekstil ve el sanatları, halk kültürü ve ürünlerine ilişkin araştırmalar ve üretim yapmak; Türk tekstil ve el sanatları unsurlarını ortaya çıkarmak, yaymak ve tanıtmak, bu alanla ilgili her türlü eğitim ve bilimsel yayınları gerçekleştirmek; Isparta ve çevresi yöresel kültürü, tekstilleri ile genel olarak Türk el sanatları kültürünü araştırmak ve incelemek; her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek; bu araştırma ve uygulamalı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlamak ve sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk tekstil ve el sanatlarının dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde belirleyici araştırmalar yapmak. Türkiye  için önemi büyük olan Türk el sanatları alanlarında üretim yapmak,

b) Türk tekstil ve el sanatlarının geliştirilmesi ve eğitimi için ulusal, uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Üniversite öğrencilerinin ve halkın, tekstil ve el sanatları konusunda bilgilenmelerini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmaları düzenlemek, yürütmek ve desteklemek,

ç) Tekstil ve el sanatları ile ilgili gelişmeleri yakından izlemek, bu konuda ulusal ve uluslar arası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek,

d) Türk tekstil ve el sanatlarının yayılması ve gelişmesi için gerekli her türlü araç, gereç ve benzeri imkanları sağlayarak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunmak,

e) Tekstil ve el sanatları ile ilgili çeşitli araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını düzenleyerek, el sanatlarının gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

f) Tekstil ve el sanatları alanında araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak,

g) Araştırma sonuçlarını yayınlayarak yaratıcı çalışmalara ve bilimsel disiplinler arası çalışmalara malzeme olarak sunmak,

ğ) Bölgesel arşivleri ve devlet arşivlerini, el sanatları açısından taramak üzere ekipler kurmak ve bunları desteklemek,

h) Türk kültürünün bir bölümünü oluşturan etnografik malzemeyi, Türk tekstil, süsleme ve el sanatlarını bölgesel düzeyde araştırarak, müze ve arşiv oluşturmak, gerektiğinde çalışma grupları tespit etmek,

ı) Tekstil ve el sanatları ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir dokümantasyon merkezi ve bir ihtisas kitaplığı kurmak,

i) Tekstil ve el sanatlarının içerisinde yer alan sanatsal nitelikli gösteri, sergi, şenlik, kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek, el sanatları alanında çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına ödül verilmesine ilişkin teklifini Senatonun onayına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Senatonun önerisi üzerine el sanatları alanında araştırmaları bulunan ve yöneticilik deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere,  Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir ya da iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı/yardımcıları,  Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin amacına uygun yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Her yıl Eylül ayında, Merkezin bir yıllık çalışma programını ve bir önceki yıla ilişkin etkinlik raporunu Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu;  Müdür ile Senatonun önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür ve  Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en az ayda bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Danışma Kurulunca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b) Etkinlik plan ve programlarını karara bağlamak ve bunların  uygulanmasını sağlamak,

c) Bu Yönetmelik gereğince Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Üniversitede tekstil tasarım ve el sanatları alanında etkinlik gösteren kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla dört kişiden oluşur. Danışma Kurulu, her yıl Eylül ayı içinde, Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 –(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu tartışıp karara bağlamak,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yayın Tarihi: 20/05/2014
Okunma Sayısı: 2114